Projekt CRP: Tehnologije reje prašičev in uporaba alternativnih krmil in naravnih dodatkov za namene proizvodov višje kakovosti v konvencionalnih in ekoloških rejah prašičev (V4-1417)

 

Projektne aktivnosti

 

Projekt je organiziran v treh delovnih sklopih (DS) (Slika 1-organigram projekta), v katerih bodo potekale kabinetne ali eksperimentalne raziskave ter aktivnosti za prenos znanja do uporabnikov.

SKLOP I (DS1) zajema aktivnosti, ki bodo usmerjene v pripravo tehnološke platforme oziroma zbirke razpoložljivih informacij iz literature (tehnološki listi):

  • tehnološka primernost prašičjega mesa za proizvode posebne (višje) kakovosti ter dejavnike (endogene in eksogene), ki vplivajo nanjo, s posebnim poudarkom na strategiji pitanja in prehranskih virih,
  • vlogi soli in nitritov v predelavi ter možnostih za zmanjšanje uporabe,
  • EU politiki kakovosti in pomenu/povezavi tehnologije reje v kontekstu strategije trženja in promocije (znaki kakovosti).

SKLOP II (DS2) bo eksperimentalno analitične narave in predstavlja korak naprej v smislu inovativnih pristopov:

  • izvedba poskusa z vključevanjem krmnih dodatkov z antioksidativnim potencialom (tanin, hmelj, vitamin E), v katerem bomo preučevali vpliv na kakovost in oksidativno stabilnost mesa v povezavi z manjšo vsebnostjo soli in nitritov v izdelkih (3 različni izdelki),
  • zbiranje podatkov v pitanju in analizi krme ter oceni kakovosti produktov na modelnih kmetijah ter ekonomskemu ovrednotenju izbranih sistemov.

SKLOP III (DS3) obsega prenos znanj in inovacij iz DS1 in DS2 do uporabnikov in vzpostavitev mreže partnerstva med akademsko sfero in uporabniki (različne publikacije in predavanja).